Page 8 - BP_helyi_vedett_ertekek
P. 8


6 F̋POLǴRMESTERI EL̋SŹ
Tisztelt Olvaś!
Budapest terḿszeti adottśgait tekintve Euŕpa ̋rszolǵlatot, amely mind a mai napig egyed̈ĺlĺ 

egyik legkiemelked̋bb f̋v́rosa, ter̈let́n ́rt́- kezdeḿnyeźs Magyarorsźgon.

kes barlangok, forŕsok, szikĺk, ĺpok, mocsa- A terḿszeti ́rt́kek meg̋rźse ́rdeḱben 

rak ́s tavak ́llnak v́delem alatt. Egyed̈ĺlĺ tett ẗrekv́sek soŕt ezzel a kiadv́nnyal szeret- 
gazdagśǵt mutatja, hogy a f̋v́ros 525 ńgy- ńnk folytatni, amelynek ćlja, hogy bemutassa 

zetkiloḿteres ter̈let́nek mintegy 7%-a terḿ- ́s ńpszer̋śtse Budapest helyi jelent̋śg̋ v́- 

szeti oltalom alatt ́ll.
dett terḿszeti ́rt́keit.

Budapest v́rosvezet́se nagy hangślyt fektet B́zom benne, hogy k̈nyv̈nk nemcsak olvas- 

a z̈ldebb ́s ́lhet̋bb v́ros megteremt́śre, a va ḱśr minket v́gig terḿszeti ̈r̈kśg̈nk e 

fenntarthat́ fejl̋d́sre ́s fontosnak tartja a ter- kiemelked̋ ĺncolat́n, hanem kedvet is csińl 

ḿszeti k̈rnyezet meǵv́śt.
ahhoz, hogy vegÿk a h́tizśkunkat ́s felfede- 

Ennek ́rdeḱben 2014-ben a F̋v́rosi K̈z- z̋́tra induljunk.
gy̋ĺs – 15 ́vvel az utolś budapesti v́dett́ Egýttal reḿlem, hogy az egyes ter̈letek be- 

nyilv́ńt́sokat k̈vet̋en – terḿszetv́delmi j́ŕśval ́s az ́rt́kek megismeŕśvel, a terḿ- 

ter̈lett́ nyilv́ńtotta a X. ker̈letben taĺlhat́ szethez k̈zelebb ker̈lve meǵrtj̈k v́delm̈k, 

Fels̋ŕkosi-ŕtek 164 hekt́ros ŕsźt. Az ́rt́- meg̋rźs̈k fontosśǵt is.

kes ́l̋helykomplexum a Ŕkos-patak ment́n A kiadv́nyban szerepl̋ t́rḱpek seǵtśǵ- 

fennmaradt ĺpi ́l̋helyeket, k̈z̈tẗk ĺpŕteket vel a ter̈letek megk̈zeĺt́se j́l tervezhet̋, ́gy 

́s ́gerligeteket foglal maǵba, amelyek sźmos mindenki k̈nnyen megtaĺlhatja ́s felfedezheti 
v́dett ́llat- ́s n̈v́nyfajnak nýjtanak otthont.
Budapest helyi v́dettśg̋ terḿszeti ́rt́keit, 

Az ́j ter̈lettel a F̋v́rosi ̈nkorḿnyzat ḿr amely soŕn nemcsak ́lḿnyeket szerezhet, ha- 

36, k̈zel 850 hekt́rnyi helyi jelent̋śg̋ v́dett nem ismereteit is b̋v́theti.

ter̈let ́s emĺk terḿszetv́delmi kezeĺśr̋l ́s J́ olvaśst ́s j́ kiŕnduĺst ḱv́nok!

fenntart́śŕl gondoskodik, valamint rendszeres 

ellen̋rźs̈k ́s fel̈gyeleẗk ́rdeḱben ĺtrehoz- Tarĺs Istv́n 

ta az els̋ hazai ̈nkorḿnyzati terḿszetv́delmi
Budapest f̋polǵrmestere

A Merzse-mocśr panoŕmaḱpe

   6   7   8   9   10